Arbortext Editor

Arbortext Editor, industrijski najviše prihvaćen XML softver za autorizaciju, omogućava kreiranje kontekstualnog, aktuelnog sadržaja proizvoda.

Kako se sve više prepoznaje potreba za što boljim servisom u procesu stvaranja što uspešnijeg proizvoda, sve više i više preduzeća se oslanja na Arbortext Editor za generisanje visoko kvalitetnih, preciznih i najnovijih proizvodnih i servisnih informacija. Sa Arbortext Editor-om autori kreiraju kontekstualni sadržaj, sa proizvodom u fokusu, radi podrške organizacijama i krajnjim korisnicima. Ovaj sadržaj je obezbeđen u željenom formatu medija – uključujući interaktivne servisne priručnike, “eLearning” materijale, kataloge delova namenjene za mobilne telefone, priručnike za operatere, web trening programe i uputstva za instalaciju.

Struktuirani autoring sa Arbortext Editor-om omogućava kreiranje i modifikovanje XML sadržaja na nivou komponente i sklopa, radi lakše ponovne upotrebe širom preduzeća kako korisnici ne bi dodatno trošili vreme za unošenje ponovo identičnog teksta ili za primenu identičnih izmena na brojne verzije iste kopije. Integracija sa Windchill i Arbortext Content Manager-om, pruža kontekstualne informacije u skladu sa originalnom definicijom proizvoda- kako bi se obezbedila tačnost informacija, blagovremenost i konzistencija. Arbortext Editor podržava industrijske standarde kao što su DITA i S1000D i dozvoljava autorima da dodaju interaktivne, 2D/3D CAD tehničke ilustracije.


Arbortext Editor 5.4 – Highlights – PTC